GDPR a prohlášení o bezinfekčnosti

Souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z pravidelné výuky a veřejných vystoupení Studia KOKOS, z.s.   ve školním roce 2020/2021

dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

a

Souhlas s pořizováním a šířením záznamů videozáznamů z pravidelné výuky a veřejných vystoupení Studia KOKOS, z.s.   ve školním roce 2020/2021

dle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

a

Prohlášení o bezinfekčnosti žáka účastnícího se pravidelné výuky a veřejných vystoupení Studia KOKOS, z.s.   ve školním roce 2020/2021


 • Subjekt údajů (dále účastník) tímto ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uděluje výslovný souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z pravidelné výuky Studia KOKOS, z.s., jakož i využitím a šířením takto vytvořených fotografií, audio a videozáznamů, ať již v podobě hmotné či digitalizované, a to pro vlastní potřebu Studia KOKOS, z.s. a pro účely prezentace jeho činnosti na veřejně přístupných sítích s tím, že Studio KOKOS, z.s. je dále oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií, audio a videozáznamů, jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku). Tento souhlas se uděluje na dobu následujících 10 let.

 

Informace ke zpracování osobních údajů:

 • Správce osobních údajů:

Studio KOKOS, z.s.

se sídlem Rovná 336, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 02295873    DIČ: CZ0229573

 • Informace o zpracování:

Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu, ani nebudou předmětem automatického rozhodování ani profilování.

 • Práva subjektu údajů (účastníka)

Účastník si je vědom, že:

 • souhlas může kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci osobních údajů, doručeným do místa sídla správce;
 • pokud bude souhlas odvolán, má právo, aby správce jeho osobní údaje vymazal (právo na výmaz);
 • má právo na přístup k osobním údajům s tím, že může po správci požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • správce je povinen na jeho žádost poskytnout kopii osobních údajů (právo na přístup k osobním údajům);
 • má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje (právo na opravu). Toto právo může být omezeno povahou zpracovávaných osobních údajů (obrazový záznam);
 • má právo požadovat, aby správce omezil zpracování dotčených osobních údajů (právo na omezení zpracování);
 • má právo, v případě podezření na nezákonný postup správce při zpracování osobních údajům, podat podnět/stížnost správci nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas je svobodným konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle zákonného zástupce účastníka  a  je udělován dobrovolně a bezplatně.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že po dobu docházky na pravidelné lekce konané Studiem Kokos z.s. ošetřující lékař nenařídil níže zmíněné osobě (dále jen „žák“) změnu režimu. Uvedená osoba nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota atd.), neprojevují se u ní a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a hygienik ani ošetřující lékař jí nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišla tato osoba do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s vymezením osob s rizikovými faktory (viz níže) a s doporučením, abych zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na pravidelných lekcích.

Uvedená osoba je schopna se zúčastnit lekcí Studia Kokos, z. s. ve školním roce 2020/2021.

Beru na vědomí, že pokud bude žák jevit známky infekce (kašel, horečky, rýma apod.) nebude lekce odučena a zákonný zástupce, nebo jiná pověřená osoba, si žáka neprodleně vyzvedne (pokud není uvedeno, že žák odchází z lekce sám). Lekce v tomto případě propadá a zaniká nárok na náhradu lekce.

______________________________________________________________________

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 10. 2020